Διευθυντής Σ.Α.Ε.Κ.:

Ιωάννης Τζάβλας, εκπαιδευτικός ΠΕ80 Οικονομίας

    Αρμοδιότητες

 • "Ο διευθυντής προΐσταται του προσωπικού της Σ.Α.Ε.Κ., είναι επιστημονικός, παιδαγωγικός και οικονομικός υπεύθυνος της Σ.Α.Ε.Κ., αρμόδιος για τα θέματα  που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτής".
 • Υπεύθυνος - Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης
 • Υπεύθυνος της Κατάρτισης (Εκπόνηση Ωρολογιών Προγραμμάτων, Αναπληρώσεις μαθημάτων, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης, Παρουσιολόγια Εκπαιδευτών)

 

Υποδιευθυντής Σ.Α.Ε.Κ: -

    Αρμοδιότητες

 • "Ο υποδιευθυντής της Σ.Α.Ε.Κ. συνεπικουρεί τον διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει.
 • Υπεύθυνος παραγγελίας αναλωσίμων για τη διοίκηση και διεκπεραίωση τιμολογίων.
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας Σ.Α.Ε.Κ. και ιστοχώρου.

Διοικητικό Προσωπικό:

Κυριακίδης Νικόλαος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΠΕ04 Φυσικών

Κλώντζας Εμμανουήλ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΠΕ04 Φυσικών

    Αρμοδιότητες

 • Υπεύθυνος Λογισμικού διαχείρισης των καταρτιζομένων (Εγγραφές, Μετεγγραφές, Απουσίες, Βαθμολογίες, Έκδοση Βεβαιώσεων κλπ.)
 • Υπεύθυνος διαχείρισης του συστήματος τηλεκπαίδευσης Open Eclass.
 • Υπεύθυνος διεξαγωγής των εξετάσεων προόδου και τελικών εξετάσεων (προετοιμασία έντυπου υλικού, χρέωση και παραλαβή γραπτών εξεταζομένων)
 • Υπεύθυνος παραλαβής και διεκπεραίωσης αιτήσεων εκπαιδευτών και καταρτιζομένων (που δεν αφορούν θέματα κατάρτισης)
 • Υπεύθυνος Τήρησης Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας
 • Υπεύθυνος έκδοσης Β.Ε.Κ.
 • Υπεύθυνος του πληροφοριακού σύστηματος "Π.Σ. Υποστήριξης των Σ.Α.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε."

 

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού: 15.00 - 18.00

Ώρες Μαθημάτων:

 

 Α/Α Ώρες
 1  15.00-15.45
 2  15.50-16.35
 3  16.40-17.25
 4  17.30-18.15
 5  18.20-19.05
 6  19.10-19.55