Διαδικάσια Επιλογής Νέων Καταρτιζομένων

  • Ανακοίνωση Ειδικότητων που θα λειτουργήσουν στα Δ.Ι.Ε.Κ.: Ο Διευθυντής Διά Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.) ανακοινώνει πίνακα με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΙΕΚ ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.
  • Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Υποψηφίων: Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα αίτηση συμμετοχής, στην οποία
    θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ.
  • Κατάρτιση Πινάκων Μοριοδότησης & Αξιολόγησης: Επιλογή υποψηφίων και εγγραφή αυτών στο Δ.Ι.Ε.Κ.

  κριτήρια επιλογής

Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και καταβολή επιδόματος ανεργίας σε
σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.

   Όσον αφορά στους τακτικά επιδοτούμενους και εγγεγραμμένους ανέργους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.:


1. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ., οι οποίοι είναι τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι και εφόσον δεν έχει λήξει η τακτική επιδότησή
τους, συνεχίζουν οι ως άνω να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου. Ως εκ τούτου συνεχίζεται η καταβολή της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης λόγω
ανεργίας. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της τακτικής επιδότησης τους, αντιμετωπίζονται ως οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι- σπουδαστές Ι.Ε.Κ.


2. Οι εργαζόμενοι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική
επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους. Μετά τη
λήξη της τακτικής επιδότησής τους αντιμετωπίζονται ομοίως ως μη επιδοτούμενοι άνεργοι.


3. Σπουδαστές των ΙΕΚ οι οποίοι πριν την έναρξη των σπουδών τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ως μη επιδοτούμενοι, παραμένουν στα μητρώα
ανέργων του χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια κατάρτισής τους στα ΙΕΚ στο χρόνο ανεργίας τους.


4. Ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούμενων ανέργων που παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (παρ. 3 άρθρο 30 του Ν.4144/2013)
λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

 

Έγγραφο ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 56716/11-7-2016 του Ο.Α.Ε.Δ..ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 56716/11-7-2016 του Ο.Α.Ε.Δ..