Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Θεσμικό Πλαίσιο Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Διαδικασία Πιστοποίησης

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για πιστοποίηση αποφοίτων ΙΕΚ

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

Στους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) περιλαμβάνεται η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου. (ν.4115/2013).